วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1

ปัจจัยในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วยอะไรบ้าง?
การดำเนินธุรกิจต้องอาศัยหลาย ๆ ปัจจัยประกอบกัน จึงจะเกิดกิจกรรมในการประกอบธุรกิจ
จะขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งไม่ได้ โดยทั่วไปปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจมี 4 ประเภท ที่
เรียกว่า 4 M ได้แก่
          1.  คน (Man) ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เพราะธุรกิจต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ต้องอาศัย
ความคิดของคน มีคนเป็นผู้ดำเนินการหรือเป็นผู้จัดการ จึงจะทำให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจ
หลายรูปแบบ ซึ่งในวงจรธุรกิจมีคนหลายระดับ หลายรูปแบบ ทั้งระดับผู้บริหาร ผู้ใช้แรงงาน
ร่วมกันดำเนินการ จึงจะทำให้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ
          2.  เงิน (Money) เงินทุนเป็นปัจจัยในการดำเนินธุรกิจอีกชนิดหนึ่งที่ต้องนำมาใช้ใน
การลงทุนเพื่อให้เกิดการประกอบธุรกิจโดยธุรกิจแต่ละประเภทใช้ปริมาณเงินทุกที่แตกต่าง
กัน ธุรกิจขนาดใหญ่ย่อมใช้เงินทุนสูงกว่าธุรกิจขนาดเล็กกว่า ดังนั้น ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องมี
การวางแผนในการใช้เงินทุน และการจัดหาเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้การดำเนิน
ธุรกิจไม่ประสบปัญหาด้านเงินทุน และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดคุ้มกับเงินที่นำมาลงทุน
          3.  วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) ในการผลิตสินค้าต้องอาศัยวัตถุดิบในการผลิตค่อน
ข้างมาก ผู้บริหารจึงต้องรู้จักการบริหารวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดต้นทุนด้านวัตถุ
ดิบต่ำสุด อันจะส่งผลให้ธุรกิจมีผลกำไรสูงสุดตามมา
          4.  วิธีปฎิบัติงาน (Method) เป็นวิธีการในการปฎิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของการ
ดำเนินธุรกิจ ซึ่งต้องมีการวางแผนและควบคุม เพื่อให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดความ
คล่องตัว สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกกิจการ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จงอธิบายความหมายของธุรกิจพอสังเขป 
ธุรกิจ (Business) หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการโดยมีการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนกัน และมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประโยชน์หรือกำไรจากการกระทำกิจกรรม
นั้น
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
จงอธิบายว่าทำไมองค์กรธุรกิจจะต้องทำบัญชี
เพื่อที่จะได้รับรู้ เกี่ยวกับที่มาและที่ไปของเงินในกิจการของเรา ไม่ว่าจะเป็น การซื้อ ขาย หรือ
ทุกๆเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการเงิน จากนั้นเราจึงจัดทำรายงานเกี่ยวกับการเงิน หรือ งบการเงิน
(Financial Statement) และรายงานอื่นๆ ทางบัญชี เพื่อที่จะได้รู้สถานะของกิจการของเรา ว่า
ได้กำไร หรือ ขาดทุนไปเท่าไหร่ จากนั้นจึงใช้รายงานทางบัญชีมาวิเคราะห์ ปรับปรุง และ
แก้ไข ในการดำเนินกิจการของเราในอนาคต ถ้าเราไม่ทำบัญชี เราก็จะไม่รู้ว่าเงิน ทรัพย์สิน
และหนี้สิน ในกิจการของเรามีที่มาที่ไปอย่างไร แล้วเราก็จะไม่สามารถวางแผน เพื่อปรับปรุง
การใช้เงินของเราได้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KPI คืออะไร? มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการในปัจจุบันอย่างไร?  
จงยกตัวอย่าง KPI ของฝ่ายผลิตสินค้ามาอย่างน้อย 5 KPI
KPI คือ 
เครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กร ซึ่ง
สามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงประมาณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์กรหรือหน่วยงานภายในองค์กร
ตัวอย่าง KPI ของฝ่ายผลิตสินค้า
1 ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
2 อัตราผลผลิตต่อคน
3 Labor Efficiency 
4 Packing Efficiency
5 Material Quality Incident
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
อธิบายความสำคัญของการควบคุมและการประกันคุณภาพในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
การควบคุมคุณภาพ คือ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผลิตออกมาดีเป็นไปตามแบบ มีความประณีต เรียบร้อย สวยงาม
นำไปใช้งานได้ดี สะดวก และเหมาะสมกับราคากิจกรรมดังกล่าวก็คือ กิจกรมการคัดเลือก
วัตถุดิบ กิจกรรมในกระบวนการผลิต กิจกรรมการตรวจสอบและทดสอบผลผลิต
การประกันคุณภาพคือ 
การกระทำที่มีการ วางแผน ไว้ล่วงหน้าและเป็นไป อย่างมีระบบ ซึ่งจำเป็นที่ต้องมี เพื่อให้
ความมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ จะสามารถตอบสนอง ความต้องการด้านคุณภาพ
ได้ตามที่ได้ตกลงกัน      การประกันคุณภาพเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับ
แต่สินค้าและบริการที่มีคุณภาพเท่านั้น
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
จงอธิบายความแตกต่างระหว่างกิจกรรมทางการขาย และการตลาด
การตลาด คือ
การกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ในธุรกิจที่ทำให้เกิดการนำสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค
หรือผู้ใช้บริการนั้น ๆ โดยได้รับความพอใจ ขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ
การขาย คือ
ศิลปะของการชักจูงใจให้คนอื่นคิดหรือกระทำตามความคิดของนักขาย หรือ การขาย หมาย
ถึง กระบวนการวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการของผู้มุ่งหวัง และช่วยให้ค้นพบความ
จำเป็น ความต้องการ ที่จะได้รับการตอบสนองด้วยความพึงพอใจจากการซื้อสินค้าและ
บริการที่นักขายนำเสนอ เป็นการให้บริการชักจูงใจ การติดต่อสื่อสาร การแก้ไขปัญหาหรือ
ตอบสนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจและการให้การศึกษาแก่ผู้บริโภค
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ให้นักศึกษายกตัวอย่างว่าองค์กรธุรกิจได้มีการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานส่วนผสมทางการตลาดยุคใหม่ (4C)

อย่างไรบ้าง อธิบายพร้อมยกตัวอย่างองค์กรหรือเว็บไซต์ประกอบ
C ตัวแรกคือ Convergence หมายถึง การรวมเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ก็เพราะว่า ความสำเร็จของกลยุทธทาง
การตลาดสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์โดดๆ หรือการขาดพันธมิตร ผลิตภัณฑ์นั้นมีโอกาสที่จะประสบ
ความสำเร็จยาก
C ตัวที่สองคือ Customer Value หมายถึง คุณค่าสู่ลูกค้า
การตลาดสมัยใหม่จะเป็นอะไรที่มากกว่าเดิม อาทิ ในอดีตหรือปัจจุบัน นักการตลาดจะพูดถึง
การทำอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจ แต่นับจากนี้ไปจะต้องสร้างคุณค่าสู่ลูกค้า
C ตัวที่สามคือ Channels หมายถึง ช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่งแต่เดิมจะพูดถึง สถานที่
(Place) แต่ในการตลาดสมัยใหม่เป็นเรื่องการบริหารช่องทาง (Channel Management) ทั้งนี้
เพราะว่าปัจจุบันมีช่องทางการจัดจำหน่ายเกิดขึ้นมากมาย และบางครั้งผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ
สามารถที่จะนำให้ถึงลูกค้าเป้าหมายได้หลายช่องทาง อาทิ ช่องทางการจำหน่าย
แบบดั้งเดิม ช่องทางจำหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรด ช่องทางด้านขายตรง ช่องทางอีคอมเมอร์ซ 
ช่องทางด้านโรดโชว์หรือการแสดงสินค้า ฯลฯ
C ตัวสุดท้าย คือ Communication หรือ Integrated Marketing Communication (IMC) เป็น
การบูรณาการการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร หมายถึง จะใช้เครื่องมือทางการตลาด
ทั้งหมด เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ พนักงานขาย หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ
โบรชัวร์ บิลบอร์ด ฯลฯ 
ตัวอย่างองค์กรที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เข้ามาสนับสนุนการดำเนิน
งานส่วนผสมทางการตลาดยุคใหม่
บริษัท Sony พยายามทำให้ทุกผลิตภัณฑ์รู้จักกันภายใต้ ภาษา Sony” คือ การมี Memory
Stick ที่จะใช้เป็นสิ่งบันทึกข้อมูลและใช้ได้ทั้งกล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊ค เครื่องพีดีเอ เครื่องเล่น VCD/DVDซึ่งการรวมเข้ามาด้วยกันจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีโอกาสเติบ
โตและกลายเป็นแบรนด์ที่โกอินเตอร์ได้
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ยกตัวอย่างหน้าที่หรือกระบวนการทางธุรกิจมาอย่างน้อย 5 กระบวนการ

พร้อมอธิบาย?
กระบวนการทางธุรกิจ  คือ
การจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
พนักงานในองค์กร โดยช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวม
ทั้งเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ตัวอย่างกระบวนการทางธุรกิจ
1 โอกาสทางธุรกิจ คือ ช่องทางและโอกาสในการพัฒนาและขยายตัวของธุรกิจ
2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม มี 2อย่างคือ
 2.1 สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อน
 2.2 สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการวิเคราะห์โอกาส และภัยคุกคามหรืออุปสรรค
3 การวิเคราะห์ธุรกิจ
องค์กรจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ SWOT  เสียก่อน เพื่อให้เกิด Value และความสามารถในเชิง
ทักษะในการดำเนินงาน
SWOT คือ
ศักยภาพภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strength)
ศักยภาพภายในที่เป็นจุดอ่อน (Weakness)
ศักยภาพภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunity)
ศักยภาพภายนอกที่เป็นข้อจำกัด (Threat)
4 การวิเคราะห์การขาย  คือ การรับรู้ถึงปัจจัยต่างๆ ที่ควรปรับปรุงเพื่อสร้างยอดขายให้สูงขึ้น
และ สามารถทำกำไรได้มากขึ้น
5 วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ คือ
การมองภาพตลอดแนวของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซื่งอยู่ในวิสัยทัศน์ที่เป็นไปได้ ไม่ใช่เรื่อง
เพ้อฝันทั้งนี้ เพราะว่า วิสัยทัศน์เป็นผลผลิตของจินตกรรม (Imagineering) หรือความคิดสร้าง
สรรค์ซึ่งเป็นญาณหยั่งรู้ เห็นความเป็นไปข้างหน้า จับกระแสความเปลี่ยนแปลงของอนาคตได้
เป็นส่วนหนึ่งของการคิดหน้า (foresight) การคิดหลัง (backsight) และมองเข้าไปข้างในตน
(insight)โดยศึกษาข้อมูลจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่และเปลี่ยนไป ทาให้รู้เท่า
ทันแนวโน้มของวิวัฒนาการที่จะเกิดขึ้น แล้วใช้วิจารณญาณตัดสินใจปฏิบัติการล่วงหน้า
(Proaction) หรือชิงลงมือก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น ทาให้อยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบ
กว่าคนอื่น เพราะได้พบคาตอบที่ถูกต้อง (ภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การบริหารจัดการด้านขนส่งคืออะไร มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจใน

ปัจจุบันอย่างไร อธิบาย
การขนส่งก่อให้เกิดอรรถประโยชน์เกี่ยวกับสถานที่และเวลา การขนส่งเป็นการเคลื่อนย้าย
บุคคล สิ่งที่มีชีวิต หรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ซึ่งการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือสินค้าจาก
ที่หนึ่งที่มีสินค้าจำนวนมากเกินความต้องการของผู้บริโภค ไปอีกที่หนึ่งที่ความต้องการของผู้
บริโภคมีมากกว่าสินค้า จะทำให้ราคาของสินค้าเพิ่มขึ้นและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพทำให้
เกิดการประหยัดเวลาในการขนส่ง และการเดินทาง การขนส่งเป็นตัวเชื่อมโยงการผลิตและ
การบริโภค การขนส่งเป็นการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจากแหล่งต่าง ๆเพื่อนำมาผลิตสินค้า
ความสำคัญของการขนส่ง สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
การขนส่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้
          1. การขนส่งช่วยขยายตลาดให้กว้างขึ้น เมื่อธุรกิจทำการผลิตสินค้าได้ การขนส่งจะ
ทำหน้าที่ในการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ
          2. การขนส่งช่วยลดต้นทุนในการผลิต ในการผลิตธุรกิจจำเป็นต้องมีการขนย้ายวัตถุ
ดิบจากแหล่งวัตถุดิบมายังแหล่งผลิต การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะสามารถทำการขนส่งวัตถุ
ดิบในแต่ละครั้งได้เป้นจำนวนมาก ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตสินค้าได้
          3. การขนส่งช่วยให้เกิดการจ้างแรงงาน การขนส่งก่อให้เกิดการผลิตขนาดใหญ่ทำให้
ธุรกิจมีความต้องการแรงงานมากขึ้นและเป็นการนำแรงงานจากที่หนึ่งที่มีแรงงานจำนวนมาก
ไปอีกที่หนึ่งที่มีความต้องการแรงงาน
          4. การขนส่งช่วยให้เกิดดุลยภาพในระดับราคาสินค้า ธุรกิจเมื่อผลิตสินค้าการขนส่งจะ
ทำหน้าที่นำสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค
          5. การขนส่งช่วยให้สินค้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ การขนส่งที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในปัจจุบัน ทำให้สินค้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ การขนส่งที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในปัจจุบัน ทำให้สินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จับคู่ส่วนผสมทางการตลาด ยุคใหม่ ต่อไปนี้
Customer Need  คือ  ให้เรา กด Like ให้ แล้วนำเสนอสินค้า/บริการ
                                   และแนะนำ Promotionใหม่ ๆผ่าน facebook
Cost คือ ปัจจุบันสามารถซื้อสินค้าผ่าน E-commerce หรือโทรสั่งสินค้าได้แล้ว
Convenience คือ ราคาไม่ใช่สิ่งสำคัญเสมอไป หากแต่ซื้อมาแล้วคุ้มค่าแค่ไหน
Communication คือ ทำไมลูกค้าจึงต้องการสินค้าของเรา  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น